top of page

Integritetspolicy

1. Allmänt

Inom Real People Publishing värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Den här integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter för här beskrivna ändamål. Den beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

2. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

3. När samlar vi in personuppgifter?

Real People Publishing samlar in personuppgifter om dig som privatperson i olika sammanhang och tillfällen, ex. vis om:

du registrerar dig som prenumerant av våra nyhetsbrev,

du anmäler dig på något av våra events

du kontaktar vår kundtjänst,

du spontant skickar in/lämnar manus till vårt förlag,

du erbjuds av oss vara del av vårt kontaktnät för spridning av våra verk,

du bjuds in till olika evenemang vi arrangerar,

du som företag registrerar dig som ansökande av recensionsexemplar av nyutgivningar,

det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och Real People Publishing rpp KB.

 

Real People Publishing rpp KB samlar även in information genom egna eller tredjepartscookies och liknande uppföljningstekniker som kan komma att logga dina aktiviteter och val när du besöker vår webbplats. Mer information om Real People Publishing rpp KB användning av cookies framgår av Real People Publishing rpp KB Cookiepolicy.

4. Datasäkerhet och integritet

Säkerheten, integriteten och sekretessen kring dina personuppgifter är väldigt viktig för oss. Vi har vidtagit tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade att skydda dina personuppgifter från obehörigt röjande, användning och förändring. Från tid till annan utvärderar vi dessa åtgärder för att utreda behovet av att vidta ytterligare åtgärder eller uppdatera existerande sådana. Vänligen notera att det, trots att vi vidtagit alla rimliga åtgärder, saknas säkerhetsåtgärder som är fullständigt säkra. Vi ber dig därför omedelbart informera oss om misstänkta aktiviteter som du eventuellt upptäcker i någon av nämnda ändamål.

5. Vilka kan vi komma att hämta dina personuppgifter från?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi kan komma att samla in från tredje part är följande:

  • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

  • Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Om sådana uppgifter enligt ovan samlas in, faller de inom ramen av laglig grund och lagringsperiod i enlighet med de tjänster du använder.

6. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Real People Publishing kan komma att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra avtalet med dig eller för fullgörande av avtal med Real People Publishings leverantörer och samarbetspartners, s.k. personuppgiftsbiträden i områden som IT, betalningar, marknadsföring och distribution.

7. Dina rättigheter

Du har som registrerad rätt att få tillgång till personuppgifter om dig själv. Du kan erhålla kostnadsfri information om bl.a. vilka personuppgifter som Real People Publishing behandlar om dig och i vilket syfte. Du har vidare rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Du har även rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot behandlingen av personuppgifterna eller att invända mot personuppgiftsbehandlingar vi gör under den lagliga grunden intresseavvägning. Vänligen notera att vissa av rättigheterna enbart gäller i särskilda situationer, exempelvis rätten till dataportabilitet som enbart gäller i det fall behandlingen grundar sig på ett avtal eller samtycke och att behandlingen sker automatiserat.

 

Vill du ha hjälp med något av ovanstående eller något annat kring dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via de kontaktvägar som här anges för respektive ändamål så hjälper vi dig.

 

Du har även rätt att när som helst vända dig till tillsynsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter av oss behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning. Tag då kontakt med Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter hittar du här: www.datainspektionen.se

8. Förändringar i integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om Real People Publishing genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer vi att informera dig som registrerad via e-post innan förändringarna träder i kraft. 

Senast uppdaterad 2023-02-07

/Real People Publishing rpp KB

bottom of page